Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Katolickie przedszkole

O nas


Nasza placówka powstała 1 września 2008 roku jako przedszkole niepubliczne.
Organem założycielskim jest parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Szewnie, a jej przedstawicielem jest proboszcz - ks. Jan Butryn.
Przedszkole nasze ma charakter katolicki, a pieczę nad wychowaniem i nauczaniem dzieci Ksiądz Proboszcz powierzył Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, którego szczególnym charyzmatem jest praca wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
W tradycji Zgromadzenia zakładane przedszkola nosiły nazwę ochronek, co zostało po dziś dzień. Dlatego też i nasze przedszkole nazywamy Ochronką.
Z roku na rok dzieci przybywało, tak, że w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały 2 grupy: młodsza 3 i 4-latków oraz starsza 5 i 6-latków.
W roku 2010 wójt gminy Bodzechów użyczył parafii pomieszczenia w nowo odremontowanym budynku w Jędrzejowicach – miejscowości przynależącej do gminy Bodzechów, chcąc w ten sposób rodzicom z tych terenów umożliwić dostęp do przedszkola dla ich dzieci. Funkcja kierownicza nad nowo powstałą grupą została powierzona Siostrze pełniącej funkcję dyrektora w Szewnie. W ten sposób przedszkole w Szewnie wzbogaciło się o jeszcze jedną grupę.
Ilość miejsc jest przewidziana dla 30 dzieci. Jest to szansa dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich, by i one mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, które w mieście jest dla nich raczej niedostępne.
Nasza placówka zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, jego integracja z otoczeniem, wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego i wytyczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i środków wychowawczych proponowanych przez bł. E. Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia, wielkiego Przyjaciela dzieci, szczególnie dzieci zaniedbanych z terenów wiejskich, pedagoga i literata, szlachcica, który swoje życie poświęcił służbie dzieciom, ludziom chorym i ubogim.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat, w wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy dzieci, które skończyły 2,5 roku. W naszym przedszkolu są dwie grupy dla 3 i 4 – latków a druga grupa 5 i 6 – latków oraz w Jędrzejowicach jest jedna grupa na czas zajęć grupa jest dzielona na młodsze i starsze dzieci.
Dzięki realizowanemu w naszej placówce projektowi unijnemu Od twórczego przedszkolaka do przedsiębiorczego Polaka, dzięki temu projektowi w przedszkolu były prowadzone zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. Było też organizowanych wiele różnych imprez, szkoleń i wycieczek integrujących rodziny dzieci z przedszkolem jak i między sobą. Realizacja projektu umożliwiła też doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne niezbędne w prowadzeniu zajęć dodatkowych. Projekt był realizowany w Szewnie i w Jędrzejowicach. Równolegle Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Szewnie otrzymała dofinansowanie do projektu umożliwiającego wyrównywanie szans między wsią a miastem. Poprzez ten projekt został zagospodarowany plac wokół przedszkola – wykonano alejki z kostki brukowej, zrobiono ogrodzenie oraz obsadzono teren zielenią i krzewami ozdobnymi, przez co przedszkole nabrało pięknego wyglądu. Dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczą też w katechezie.
Głównym celem Ochronki jest wparcie rodziny w jej podstawowej funkcji wychowawczej, dlatego duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, organizowanie zebrań, rodzinnych spotkań integracyjnych i prowadzenie rozmów indywidualnych.
W naszej ochronce dziecko może nie tylko rozwijać się poprzez zabawę i doskonalić swoje umiejętności, ale także poznać bliżej katolickie zasady życia i postępowania, co jest szczególnie ważne i cenne dla rodziców, którzy pragną wychowywać swoje dziecko w atmosferze religijnej, w otwartości na Boga i drugiego człowieka.
W przedszkolu ze względu na niewielką liczbę wychowanków (trzydzieści dzieci), panuje miła, rodzinna atmosfera. Poprzez organizowanie wspólnych uroczystości i imprez zacieśniają się więzy nie tylko między rodzicem a dzieckiem, ale pomiędzy rodzinami i przez to tworzymy jedną Rodzinkę.
Rodzice zawsze pozostają najważniejsi dla swojego dziecka i odpowiedzialni za jego wychowanie. Stąd współpraca z nimi pozostaje istotnym elementem programu pracy przedszkola oraz tworzenia spójnego środowiska wychowawczego dla dzieci uczęszczających do niego oraz ich rodzeństwa. Rodzice borykający się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi i rodzinnymi mają możliwość korzystania z pomocy pozostałych instytucji ośrodka i pracujących w nim specjalistów.
Przedszkole troszczy się nie tylko o wychowanie i edukację swoich wychowanków, ale także dba o wzbogacanie wiedzy na temat środowiska lokalnego organizując wycieczki dydaktyczne do różnych ciekawych miejsc: Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, biblioteki, piekarni, do teatru i do ciekawych miejsc rekreacyjnych. Dzieci bywają w kinie, na koncertach przez co poszerzają się ich zainteresowania i rozbudzają posiadane przez nie zdolności.
Co roku w pierwszym tygodniu wakacji organizowany jest w przedszkolu tydzień adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci. Dzięki tej inicjatywie dzieci, które przychodzą do przedszkola we wrześniu łagodnie przechodzą stresy związane z rozłąką za najbliższymi.
Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego w oparciu o system integralnego wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego, wielkiego pedagoga XIX wieku, twórcy ochronek wiejskich, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, których głównym celem jest opieka wychowawcza nad dziećmi, zwłaszcza w wieku przedszkolnym.


Edmund Bojanowski
Urodził się 14 listopada 1814 r. Pochodził z Grabonoga z rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał cztery lata, ciężko zachorował. Jego mama modliła się o zdrowie dla niego przez wstawiennictwo Matki Bożej. Edmund został cudownie uzdrowiony. W dowód wdzięczności za ocalenie życia synowi ofiarowała srebrne wotum przedstawiające Oko Opatrzności, które do dziś znajduje się w Sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu. Edmund bardzo kochał swoich rodziców. Oni to uczyli go miłości do Pana Boga i Ojczyzny. Po wstępnej katechizacji,  uczestnicząc w życiu parafialnym, mając około 12 lat, zgodnie ze zwyczajem tamtych czasów Edmund przystąpił do I Komunii świętej. Wtedy to Edmund wraz z rodzicami przeniósł się z Grabonoga do Płaczkowa. Ze względu na słabe zdrowie nie uczęszczał do szkół publicznych, ale otrzymał podstawowe i średnie wykształcenie w domu. Znanymi  wychowawcami Edmunda byli ks. Kazimierz Lerski oraz ks. Jan Jakub Siwicki. Młody Edmund wykazywał nadzwyczajny zmysł literacki  i historyczny. Pogłębiał znajomość literatury i historii zarówno ojczystej jak i obcej. W czasie powstania listopadowego gorąco pragnął być u boku przyjaciół, którzy wyruszyli do walki. Jednak słabe zdrowie nie pozwoliło mu na to. Oddał za to na służbę Ojczyźnie swoje pióro i zdolności.  

Studiował na Uniwersytecie we Wrocławiu i w Berlinie. Niespodziewanie pojawiła się poważna choroba płuc, tak że Edmund musiał przerwać studia. Wrócił w rodzinne strony i tam zaopiekował się sierotami – założył dla nich dom w Gostyniu. Zakładał czytelnie i biblioteki dla ludzi na wsi. Nie oszczędzał swoich sił ani oszczędności.  

Opiekował się chorymi w czasie epidemii cholery. Pałając miłością do Chrystusa i bliźniego, poświęcał swoje siły, służąc dniem i nocą dotkniętym chorobą. Przynosił im leki, zachęcał do przyjmowania sakramentów, sprowadzał kapłanów do umierających i żarliwie modlił się w ich intencjach. Bardzo troszczył się o dzieci, zwłaszcza chore i osierocone, sam pisał dla nich opowiadania i piosenki. Dla tych dzieci, których rodzice byli zajęci pracą w polu, założył dom zwany ochronką. Troskę o dzieci powierzył młodym dziewczętom wiejskim. Następnie założył Zgromadzenie Służebniczek Maryi. Pragnął zostać księdzem, jednak słabe zdrowie nie pozwoliło mu na to. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia nie zapominał o dzieciach, ubogich i chorych, wiele czasu spędzał na modlitwie.  

Zmarł w Górce Duchownej 7 sierpnia 1871 r. w opinii świętości.

Linki:

Opłaty
Ramowy rozkład dnia
Specyfika wychowania
Zapisy dziecka do przedszkola
Regulamin przedszkola
Dzień w ochronce
Program wychowania
Ramowy rozkład dnia
Tydzień w ochronce
Wizja i misja przedszkola
Zasady współpracy z rodzicami
Zasady wychowania w p-lu
Next